Regulamin

Ostatnia zmiana: 23 maja 2023 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Wysylajnami.pl

Regulamin Programu Partnerskiego znajduje się pod adresem: www.wysylajnami.pl/regulamin#program-partnerski

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę MERGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łąkowej 7b, 90-562 Łódź, KRS 0000992828, NIP 7272862647, REGON 523151062, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.wysylajnami.pl.

2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:

 • a) Usługodawca – właściciel serwisu Wysylajnami.pl.
 • b) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 • c) Serwis – internetowa platforma handlowa www.wysylajnami.pl wraz z całą funkcjonalnością.
 • d) Konto – po dokonaniu rejestracji, udostępnione na serwerze miejsce gdzie Klient wprowadza i administruje swoimi danymi.
 • e) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu, umożliwiająca Klientowi zawarcie Umowy Przewozu z Przewoźnikiem w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
 • f) Umowa Przewozu – umowa zawierana między Klientem, a Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu.
 • g) Przewoźnik – firma kurierska świadcząca usługi na rzecz Klienta we własnym imieniu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie Umowy Przewozu.
 • h) Przesyłka – paczka, paleta lub list wysłane w ramach Zamówienia.
 • i) Zamówienie – składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy przez Przewoźnika.
 • j) Dokumenty przewozowe – etykieta, list przewozowy, dokument wydania paczek, który jest niezbędny do realizacji Umowy Przewozu, potwierdzający jej zawarcie między Klientem a Przewoźnikiem.
 • k) Konto Prepaid – wyrażone w PLN, zasilone przez Klienta w celu płatności za Usługi. Dostępne środki określa wartość salda.
 • l) Cennik – aktualne ceny Usług udostępnione w Serwisie w zakładce CENNIK ».
 • m) Regulamin Przewoźnika – właściwy dla poszczególnych Przewoźników regulamin dostępny pod adresem:

3. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu oraz wygenerowanie Zamówienia, oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika, który będzie wykonywał zleconą Umowę.

4. Klient, zakładając Konto oraz korzystając z Usług, zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług na odległość.

§2 Zamówienia

1. Zamówienie składa się przez prawidłowe wypełnienie formularza w Serwisie. Proces składania Zamówienia musi być zakończony płatnością. Płatności można dokonać wpłacając pieniądze przez bramkę płatniczą Przelewy24 lub PayU, dokonując wpłaty na konto przelewem tradycyjnym lub wykorzystując do tego środki z Konta Prepaid.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, natomiast terminy ich realizacji określa odpowiedni Regulamin Przewoźnika.

3. Klient zobowiązuje się posługiwać wyłącznie Dokumentami przewozowymi wygenerowanymi w Serwisie w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku braku wydrukowanych dokumentów przewozowych przesyłki mogą zostać dostarczone do siedziby Usługodawcy. Wyjątek stanowi zaznaczenie opcji „Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego”. Nadawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych na ręczny list przewozowy.

4. Jeżeli Klient nie jest nadawcą paczki to jest zobowiązany przekazać nadawcy Dokumenty przewozowe. Wyjątek stanowi zaznaczenie opcji „Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego”. Nadawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych na ręczny list przewozowy.

5. Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być rzetelne i zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Przewoźnik może odmówić odbioru Przesyłki oraz mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem. Klient wyraża zgodę na weryfikację przesyłki bez jego obecności. W przypadku znacznych niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi Klienta może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

6. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad oraz warunków świadczenia usług poszczególnych Przewoźników dostępnych na ich stronach internetowych. Jeżeli Przesyłka będzie zawierała materiały wyłączone z przewozu, niebezpiecznie lub jeżeli przez swoje właściwości Przesyłka uszkodzi w trakcie trwania usługi inne przesyłki, mienie lub wyrządzi inne szkody, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia zobowiązania.

7. Opłacone Zamówienie można modyfikować jedynie przez jego anulowanie i wprowadzenie ponownie. Jeżeli dla anulowanego zlecenia została podjęta próba odbioru, zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Jeżeli Regulamin Przewoźnika, który został wybrany przy składaniu Zamówienia, przewiduje opłatę za anulowanie Zamówienia, zostanie ona naliczona Klientowi zgodnie z Cennikiem.

8. Zapłata za anulowane Zamówienie, z uwzględnieniem sytuacji opisanych w punkcie wyżej, może zostać zwrócona Klientowi po weryfikacji administratora. Prośbę o zwrot środków należy zgłaszać mailowo na adres [email protected]. Środki zostaną zwrócone na Konto Prepaid ciągu 7 dni.

§3 Usługi świadczone przez Wysylajnami.pl

1. Serwis działa jako pośrednik między Klientem a Przewoźnikiem. Umożliwia Klientom odpłatne zamawianie usług przewozowych drogą elektroniczną.

2. Zadaniem Serwisu jest zebranie i przekazanie Zamówienia do Przewoźnika. Klient zawiera Umowę Przewozu bezpośrednio z Przewoźnikiem.

3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi założyć Konto w Serwisie.

4. Serwis w miarę rozwoju będzie poszerzał zakres swoich Usług o usługi udostępnione przez współpracujących z nim Przewoźników.

5. Serwis udostępnia metodę płatności za pośrednictwem bezpiecznej platformy:

a) Przelewy24. Jej operatorem jest firma PayPro S.A. Na stronie internetowej www.przelewy24.pl dostępny jest regulamin określający mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji.
b) PayU. Jej operatorem jest firma PayU S.A. Na stronie internetowej www.payu.pl » dostępny jest regulamin określający mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji.

6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, ETL (Geis), Poczty Polskiej, Ambro Express, GEODIS oraz InPost Paczkomaty, 15 dni roboczych dla firm Patron Service oraz RÖHLIG SUUS, 7 dni roboczych dla firmy InPost Kurier i 17 dni roboczych dla firmy Rhenus Logistics od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS, Ambro Express, GEODIS oraz Rhenus Logistics.

7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, ETL (Geis), Pocztę Polską, RÖHLIG SUUS, Ambro Express, GEODIS oraz Rhenus Logistics tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

§4 Ceny i płatności

1. Realizacja Umowy Przewozu zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest odpłatna.

2. Klienta obowiązują ceny, które są widoczne w zakładce CENNIK » po zalogowaniu do jego Konta.

3. Płatności dokonywane są w procesie składania Zamówienia. Rozróżniamy trzy metody płatności:

 • a) Płatność przez bramkę płatniczą Przelewy24 lub PayU - Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy Serwis otrzyma informację o płatności z serwisu Przelewy24 lub PayU.
 • b) Płatność przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy – Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania środków.
 • c) Płatność z Konta Prepaid – Zamówienie zostaje przekazane do realizacji natychmiast.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. Usługodawca nie wysyła faktur w formie papierowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i usuwania usług oraz do zmiany Cennika.

6. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres Wysylajnami.pl ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków, a jego wykonanie podlega opłacie operacyjnej za wypłatę środków z Konta Prepaid. Opłata naliczana jest zgodnie z cennikiem znajdującym się na koncie klienta.

7. Usługodawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za Usługę, jeżeli:

 • a) Klient podczas składania Zamówienia poda nieprawdziwe dane dotyczące Przesyłki.
 • b) Klient wprowadzi niewystarczające lub nieprawidłowe dane adresowe podczas składania Zamówienia.
 • c) Przesyłka ze względu na swoje właściwości uszkodzi inne przesyłki przyjęte do transportu przez Przewoźnika.
 • d) Klient bez porozumienia z Usługodawcą wyda Przewoźnikowi dyspozycję mającą wpływ na koszty Usługi.
 • e) W czasie transportu przesyłki Klienta zostanie wykonana przez Przewoźnika usługa zawarta w jego regulaminie, mająca wpływ na jej koszt.
 • f) Na fakturze rozliczeniowej, Przewoźnik doliczy dodatkową opłatę związaną z transportem Przesyłki.

Wysokość opłat dodatkowych określa CENNIK ».

8. Jeżeli dojdzie do obciążenia Klienta dodatkową dopłatą, Usługodawca obciąża saldo na Koncie Prepaid Klienta. Jeżeli w wyniku obciążenia powstanie ujemne saldo, Klient ma obowiązek uregulować brakującą kwotę niezwłocznie po otrzymaniu upomnienia od Usługodawcy.

9. Usługodawca ma prawo do wstrzymania zwrotu środków z pobrań (COD) oraz prawo zastawu na Przesyłkach, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nieuregulowanych przez Klienta płatności.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia powstałego zobowiązania w wyniku opłaty dodatkowej, z pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

11. Termin zwrotu wstrzymanych pobrań jest liczony od dnia uregulowania ujemnego salda.

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ze strony przewoźnika dojdą dodatkowe koszty, Klient zobowiązany jest ponieść pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Usługodawcę z tego tytułu. Usługodawca po uzyskaniu informacji od przewoźnika może dokonać wystawienia faktury VAT obejmującej całość wyrządzonej szkody i wysłania jej do Klienta drogą mailową.

§5 Odpowiedzialność

1. Usługodawca w ramach wykonywania Usługi zobowiązuje się do przekazania Zamówienia do Przewoźnika, jednak nie jest to jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

2. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem a Przewoźnikiem. Przewoźnik jest odpowiedzialny za uszkodzenie, utratę, opóźnienie, zwrot oraz ubytek Przesyłki.

3. Usługodawca nie ma wpływu na terminowość Usług oraz ich jakość.

4. Roszczenia Klienta związane z uszkodzeniem, utratą, opóźnieniem, zwrotem oraz ubytkiem Przesyłki należy kierować do Przewoźnika. Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenie, utratę, opóźnienie, zwrot oraz ubytek Przesyłki.

5. Klient nie będzie miał roszczeń w stosunku do Usługodawcy z powodu opóźnień w przekazywaniu pieniędzy przez Przewoźnika lub operatora płatności. Zapis szczególnie dotyczy zwrotu pieniędzy z pobrań (COD) oraz zwrotu odszkodowania w przypadku uznanej przez Przewoźnika reklamacji.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu Przelewy24 i PayU. Klient jest zobowiązany pokryć pełne koszty zamawianych Usług.

7. Klient jest zobowiązany sprawdzić dane zaimportowane z zewnętrznych systemów wspierających sprzedaż. W szczególności dane z serwisów aukcyjnych i sklepów internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne importowanie danych.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać przez formularz kontaktowy ».

2. Reklamacja dotycząca funkcjonowania Serwisu będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

3. Reklamacje dotyczące niewłaściwie wykonanej usługi lub jej kosztów, należy zgłaszać przez formularz kontaktowy », zamieszczając uzupełniony formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj.

4. Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki należy składać bezpośrednio do Przewoźnika. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 • a) Dokumenty potrzebne do złożenia reklamacji w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki:
  • - Pismo reklamacyjne – opis sytuacji wraz z kwotą roszczenia oraz z danymi osoby składającej reklamację, numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania i wykazem załączonych dokumentów.
  • - Dokument potwierdzający kwotę roszczenia tj. faktura, paragon, potwierdzenie z serwisu aukcyjnego, dokument potwierdzający koszty wytworzenia lub dokument potwierdzający koszt naprawy, o ile została wykonana naprawa.
  • - Kopię protokołu szkody spisanego w obecności Przewoźnika.
  • - Kopię Dokumentów przewozowych.
 • b) Reklamację może złożyć nadawca lub odbiorca Przesyłki.

5. Podmiotem rozpatrującym Reklamację jest Przewoźnik. W imieniu osoby reklamującej Usługodawca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Usługodawca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji.

6. Terminy zgłaszania reklamacji oraz terminy i zasady ich rozpatrywania ustalone są w Regulaminie Przewoźnika. Dokumenty reklamacyjne powinny być przesłane do Usługodawcy min. 5 dni roboczych przed datą zapadalności terminu złożenia reklamacji u Przewoźnika.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki, a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, pod warunkiem, że przewoźnik nie zwrócił opłaty wraz z odszkodowaniem.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nieterminowej dostawy Przesyłki, Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, w przypadku całkowitego uznania roszczenia przez Przewoźnika. Jeżeli roszczenie zostanie uznane w części to Usługodawca wypłaci reklamującemu właściwą część żądanej kwoty.

9. Wszystkie środki zwracane z tytułu uznanych reklamacji, wracają na konto Prepaid.

§7 Utylizacja

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie w sytuacjach określonych w art. 58 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

2. Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki, licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

3. W sytuacji, gdy Klient nie przekaże dyspozycji w tym terminie, Usługodawca przystąpi do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności Usługodawcy, w tym kosztów likwidacji.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia złożenia Zamówienia.

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres Wysylajnami.pl ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź stosowne oświadczenie.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane wprost w niniejszym regulaminie reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa Prawo Przewozowe.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu.

3. Zmiany w regulaminie nie mają zastosowania do Usług, które są w trakcie realizacji.

4. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe warunki regulaminu, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu, jest zobowiązany do przysłania stosownego oświadczenia drogą elektroniczną lub pisemną. Złożenie Zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian w regulaminie.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku wynikłych sporów, strony sporu zobowiązują się do próby jego załatwienia polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy sąd.

6. Klient nie może dokonać cesji praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu bez uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.

7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.